ADIS

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi (ADIS)

S-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia şi furnizarea în comun a serviciilor prin gestiunea delegată a activităţilor ce compun serviciile, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii, atribuite conform legii, unor operatori.

Obiectivele ADIS:

 • Să pregatească şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a serviciului de salubritate
 • Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubritate.
 • Să constituie interfață pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului de salubritate, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;
 • Să elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubritate;
 • Să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire ale Contractelor de Delegare, inclusiv condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe, conform prevederilor art.311 din Legea nr.51/2006;
 • Să încheie Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • Să monitorizeze executarea Contractelor de Delegare şi să informeze regulat Asociaţii despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor, calitatea serviciului de salubritate furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale;
 • Să identifice şi să propună orice acțiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubritate;
 • Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului.

Atribuţiile ADIS:

 • Coordonează activitatea consiliilor locale (din oraşe, municipii şi comune) în vederea realizării serviciilor publice de interes local şi judeţean privind gestionarea deşeurilor;
 • Acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă în implementarea planurilor judeţene şi regionale de gestionare a deşeurilor;
 • Analizează propunerile făcute de consiliile locale în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului şi va urmări respectarea de către consiliile locale a actelor normative care fac referire la aspectele precizate în actele normative cu referire la protecţia mediului – deşeuri;
 • Promovează normele specifice care vor sta la baza implementării şi aplicării, la nivelul localităţilor judeţului, a normativelor europene pe linie de mediu pentru deşeuri la nivel judeţean şi regional.

Consiliile locale membre ADIS au obligaţia:

 • Să asigure implementarea legislaţiei în domeniu privind gestionarea deşeurilor;
 • Să urmărească şi să asigure îndeplinirea prevederilor din planurile judeţene şi regionale de gestionare a deşeurilor;
 • Să elaboreze strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
 • Să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestor spaţii cu containere specifice fiecărui tip de deşeu precum şi funcţionalitatea acestora.

Date de contact ADIS:

Adresa: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi
E-mail: asociatiaadis@gmail.com
Fax: 0232-210336
Telefon: 0232-235100
Conducerea ADIS:
Director executiv: Răzvan Gheorghiu.