Legislaţie RO

Cadrul Legislativ Naţional

Legislaţia privind gestiunea deşeurilor

 • Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor transpune Directiva 2008/98/CE (Directiva Cadru a Deşeurilor) şi abrogă vechile acte normative referitoare la regimul deşeurilor: OUG 78/2000 şi Legea 426/2001.

La art. 59, lit. B legea prevede obligaţia Consiliului Judeţean de a:

 1. elabora, adopta si revizui planurile județene de gestionare a deșeurilor şi participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
 2. coordona activitatea Consiliilor Locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deşeurilor;
 3. acorda Consiliilor Locale sprijin şi asistenţă tehnică în implementarea planurilor județene şi regionale de gestionare a deșeurilor;
 4. hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administrației publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale şi cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în condițiile prevăzute de lege;
 5. analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecția mediului;
 6. urmăresc şi asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor Legii 211/2011.
 7. asigură monitorizarea activităților legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 (modificată prin HG nr. 358/2007) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNDG)

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilora fost elaborată de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (în prezent Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice), în conformitate cu responsabilităţile ce revin României ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor. Elaborarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic. Pentru scopul Strategiei, toate tipurile de deșeuri generate pe teritoriul țării sunt clasificate, în mod formal, în:

 1. deşeuri municipale și asimilabile: totalitatea deşeurilor generate, în mediul urban și în mediul rural, din gospodării, instituții, unități comerciale și prestatoare de servicii (deșeuri menajere), deşeuri stradale colectate din spatii publice, străzi, parcuri, spații verzi, deșeuri din construcții și demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești;
 2. deşeuri de producție: totalitatea deşeurilor generate din activitățile industriale. Pot fi deșeuri de producție nepericuloase și deșeuri de producție periculoase;
 3. deşeuri generate din activități medicale: sunt deşeurile generate în spitale, policlinici, cabinete medicale și se împart în două categorii: deşeuri medicale periculoase care sunt cele infecțioase, înțepătoare-tăietoare, organe anatomopatologice, deşeurile provenite de la secțiile de boli infecțioase etc. și alte deșeuri exclusiv cele menționate mai sus, care intră în categoria deşeuri asimilabile.
 • Ordinul nr. 1364/1499/2006 de aprobare a Planurilor Regionale de Gestiune a Deşeurilor (PRGD)
 • Ordinul nr. 1385/2006 privind aprobarea s-a aprobat procedura de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean
 • Ordinul nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor.
 • Hotărârea Guvernului nr. 856/ 2002 (completată prin HG nr. 210/2007) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, impune agenţilor economici care generează deşeuri obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deşeu. Datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor se transmit autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora. Sunt stabilite categoriile de deşeuri (de la 01- 20), fiecare categorie incluzând subcategorii.

 Deşeuri de ambalaje

 • Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006 și HG nr. 247/2011, transpune Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. Sunt supuse prevederilor acestei hotărâri toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare. S-a impus regula, acceptată și la nivel european, potrivit căreia operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piața națională. Astfel, operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională.
 • Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje stabileşte responsabilităţile operatorilor economici, producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi a celor care supra-ambalează produse ambalate, care îşi îndeplinesc în mod individual obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, de a raporta agenţiei judeţene pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr. 1 referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Prin acest Ordin s-a instituit o nouă procedură de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deșeuri de ambalaje. Obligația de raportare revine următoarelor categorii de operatori economici: producători de ambalaje, importatori de ambalaje, producători de produse ambalate, importatori de produse ambalate precum şi unităţi specializate care preiau de la agenți economici deșeurile de ambalaje în vederea valorificării, respectiv consiliile locale.
 • Ordinul nr. 2742/3190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare stabileşte criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.

Deşeuri speciale

 • Hotărârea nr. 1037 /2010 privind deșeurile de echipamente electrice şi electronice, transpune Directiva 2002/96/CE – Deșeuri provenite din echipamente electrice si electronice şi are ca obiectiv prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), cât şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate.
 • Hotărârea nr. 1132/ 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori  cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Hotărârea nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest,  cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 751/870 / 2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan 

Colectarea deşeurilor

 • Legea nr. 132 /2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • Ordinul nr. 1281/1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective reglementează aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, în care scop containerele şi recipientele folosite în cadrul serviciilor publice de salubrizare pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale se inscripţionează cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi sunt:
 1. fabricate în culoarea prevăzută în anexă pentru respectivul tip de material;
 2. marcate în culoarea prevăzută în anexă pentru respectivul tip de material, prin vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă.

Prevederile acestui ordin se aplică şi în cazul containerelor din spaţiile special amenajate de către autorităţile administraţiei publice locale, destinate colectării separate a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile de ambalaje.

 • Ordinul  nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (ultima modificare fiind adusă prin Ordinul nr. 2406/2011).

 Transportul deşeurilor

 • Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României stabileşte procedura de reglementare şi control al transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Acesta se aplică deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare. Transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor acestei hotărâri.
 • Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1453/2008, creează cadrul instituţional pentru aplicarea directă a Regulamentului. Este definită responsabilitatea privind controlul şi supravegherea transferului de deşeuri, care revine următoarelor autorităţi potrivit competenţelor:
 1. Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor;
 2. Garda Naţională de Mediu din subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;
 3. Direcţia de reciclare a materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;
 4. Ministerul Sănătăţii Publice, prin autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

În conformitate cu HG nr. 788/2007, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are atribuţii în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, exportului şi a tranzitului.

 • Ordinul nr. 1119/2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului.

Prin Legea nr. 6/1991 România a aderat la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora. Sub Convenţia de la Basel au fost elaborate o serie de ghiduri tehnice, dintre care amintim:

 1. Ghid Tehnic privind gestionarea din punct de vedere a protecţiei mediului a deşeurilor care conţin PCB, PCT, PBB;
 2. Ghid Tehnic privind gestionarea din punct de vedere a protecţiei mediului a dezmembrării totale sau parţiale a navelor;
 3. Ghid Tehnic privind identificarea şi managementul anvelopelor uzate;
 4. Ghidul parteneriatului pentru telefonie mobilă.

Depozitarea deşeurilor

 • Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificată prin HG nr. 210/2007 și HG nr. 1292/2010, coroborată cu Ordinul  nr. 775/2006 (completat prin Ordinul nr. 27/2007) pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. HG nr. 349/2005 are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitelor noi, cât şi pentru exploatarea, închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitelor existente, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

Reglementarea acestei activităţi are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafaţă, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe întreaga durată de exploatare a depozitului, cât şi după expirarea acesteia.

 • Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul nr. 1230/2005. Prevederile acestui Normativ tehnic se aplică depozitelor de deşeuri inerte, nepericuloase şi periculoase fiind elaborat în baza prevederilor HG nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, hotărâre ce a transpus Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. Normativul tehnic conţine cerinţele şi măsurile operaţionale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului (apa de suprafaţă, apa subterană, sol şi aer) şi asupra sănătăţii populaţiei, generate de depozitarea deşeurilor, pe toată durata de viaţă a unui depozit. Prin adoptarea acestei reglementări se asigură respectarea tehnicilor de construire a depozitelor de deşeuri la nivelul cerinţelor europene, aceasta fiind cea mai bună tehnică disponibilă la nivel naţional pentru depozitele de deşeuri. La proiectarea şi construcţia depozitelor de deşeuri se vor respecta toate celelalte cerinţe legislative din domeniul construcţiilor.
 • Ordinul  nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, modificat prin Ordinul nr. 3838/2012. Lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri respectă clasificarea şi codificarea din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase. Pe lângă lista deşeurilor acceptate la depozitare, Ordinul include :
 1. proceduri preliminare pentru acceptarea deşeurilor la depozitare;
 2. criterii pentru acceptarea deşeurilor la depozitare;
 3. metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor;
 4. evaluarea măsurilor de siguranţă pentru acceptarea la stocare permanentă subterană;
 5. recomandări privind opţiunile de depozitare reglementate prin HG nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor.

Incinerarea deşeurilor

 • Hotărârea  nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG  nr. 268/2005 și HG nr. 427/2010, are ca obiect reglementarea activităţilor de incinerare şi co-incinerare şi a măsurilor de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi co-incinerare. Hotărârea reglementează activităţile de incinerare şi co-incinerare şi are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, şi a oricăror riscuri pentru sănătatea populaţiei. Această hotărâre se aplică tuturor instalaţiilor de incinerare şi co-incinerare. Ea include şi Norme tehnice privind exploatarea, urmărirea şi controlul instalaţiilor şi proceselor de incinerare şi co-incinerare a deşeurilor, determinarea valorilor limită de emisie în aer pentru co-incinerarea deşeurilor, tehnicile de măsurare şi valori limită de emisie în aer şi pentru poluanţii din apele uzate de la spălarea gazelor de ardere la deversarea din instalaţia de incinerare sau co-incinerare.
 • Ordinul nr. 756/2004 aprobă Normativul tehnic privind incinerarea deşeurilor care se aplică în conformitate cu prevederile HG nr. 128/2002 şi stabileşte condiţiile de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalaţiile de incinerare şi co-incinerare a deşeurilor, controlul instalaţiilor şi monitorizarea emisiilor, precum şi elemente specifice activităţii desfăşurate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului (autorizare şi control). Normativul se aplică la instalaţii fixe de incinerare şi co-incinerare a deşeurilor care impun supraveghere în funcţionare (deşeuri municipale) şi supraveghere specială în funcţionare (deşeuri periculoase).
 • Ordinul  nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare, completat prin Ordinul nr. 636/2008, impune obligativitatea titularului activităţii de a solicita autorităţii publice judeţene pentru protecţia mediului emiterea avizului de mediu în scopul stabilirii obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament, denumit în continuare aviz de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare.

 Cadrul legislativ privind serviciul public de salubrizare

 • Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicatăstabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, coordonării şi funcționării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilităţi publice, inclusiv a serviciului de salubrizare a localităţilor. Prevederile legi se aplică serviciilor comunitare de utilităţi publice înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, dacă prin legi speciale nu s-a stabilit altfel.

Autoritățile locale pot lua decizii în următoarele domenii:

 1. stabilirea reabilitării, extinderii şi modernizării serviciilor;
 2. asocierea inter-comunala pentru investiții de interes comun;
 3. delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală şi a bunurilor proprietate publică;
 4. contribuția autoritarilor publice locale cu capital sau cu bunuri la unele societăţi în scopul de a face investiții bazate pe convenții în care se prevăd resursele reprezentând contribuția fiecărei autorităţi publice.
 5. contractarea sau garantarea de împrumuturi în scopul finanțării investițiilor în domeniul serviciilor de utilităţi publice;
 6. stabilirea de taxe si aprobarea tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice.
 • HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi al statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.
 • Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor. Prevederile acestei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:

 1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
 2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
 3. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
 4. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deşeurile similare;
 5. sortarea deşeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
 6. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
 7. organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale și a deșeurilor similare;
 8. administrarea depozitelor de deşeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deşeurilor municipale și a deșeurilor similare.

 

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, prin următoarele modalităţi:

 1. gestiune directă;
 2. gestiune delegată.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia.

 • HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.
 • Ordinul 109/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul 82/09.03.2015 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
 • Ordinul 111/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul 112/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor.
 • Legea nr.195/2006, legea cadru a descentralizării stabilește principiile, regulile şi cadrul instituţional care reglementează procesul de descentralizare administrativă şi financiară. Din această lege derivă faptul că atunci când serviciile de salubrizare se realizează prin intermediul unui operator regional responsabilitatea aparține atât Consiliului Local cât şi Consiliului Județean;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare stabilește principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilitățile autorităţilor administrației publice locale şi ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale;
 • Ordonanța Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene si care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului IID, cu modificările şi completările ulteriore
 • Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala (ANRSC);
 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reglementează regimul general al autonomiei locale precum şi organizarea şi funcționarea administrației publice locale;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Cadrul legislativ privind achizițiile publice

 • OUG 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare aprobată cu rectificări prin Legea nr. 337 din 17 iulie 2006, modificată şi completată prin:
 • Legea nr. 128 din 5 mai 2007
 • OUG 94/2007
 • OUG 143/2008
 • OUG 228/2008
 • OUG 19/2009
 • OUG 72/2009
 • OUG 76/2010
 • Legea nr.279 din 07.12.2011,
 • O.U.G. nr. 77/27.11.2012.
 • HG nr. 167/2010 privind modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.660/2006
 • HG nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificata prin HG 1056/2006, HG 1337/2006, HG 834/2009
 • Hotărârea de Guvern nr. 71/2007: Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotărâre nr. 1045 din 19/10/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 – garanţia de bună execuţie
 • Legea 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;
 • Ordinul comun nr.2266/335/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi al Președintelui ANRMAP privind cu privire la aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei / staţie de epurare de ape reziduale”, „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, „execuţie de depozit conform de deşeuri”, cu completările ulterioare;
 • Ordinul 509/2011 al Președintelui ANRMAP pentru reglementarea şi monitorizarea achizițiilor publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecție
 • Notificare ANRMAP din data de 27.09.2011 cu privire la evaluarea conformităţii documentaţiei de atribuire
 • Notificare ANRMAP nr. 79/04.01.2012 privind iniţierea procedurii de atribuire (instrucţiuni de completare on line a formularului standard pentru fişa de date)
 • Notificare ANRMAP din data de 27.01.2012 – Model cu recomandări de completare a fişei de date a achiziţiei in format electronic
 • HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice prin mijloace electronice, cu modificările şi       completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotărârea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi       completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitații cu ofertă independentă
 • Hotărârea de Guvern nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi       completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Alte reglementări cu impact asupra implementării contractului

 • Regulamentul CE nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune
 • Ghidul pentru determinarea corecţiilor financiare pentru cheltuieli cofinanţate din Fonduri Structurale sau Fondul de Coeziune, pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice, versiunea COCOF 07/0037/03-EN din 29.11.2007
 • Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul comun al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1415/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiecte finanțate în cadrul Programului operațional sectorial “Mediu” 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare
 • OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 1183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice şi ale art. 54 alin. (91 )lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanța de Urgenţă nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi       completările ulterioare
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanța de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi       completările ulterioare
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în 2004;
 • Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții
 • Hotărâre nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor şi a construcțiilor
 • Hotărâre nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările şi       completările ulterioare
 • Hotărâre nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 504/2002- Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare